REKRUTACJA

    Przyjęcie do szkoły

  1. Do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły określonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

  2. Zapisów dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

  3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację na stronie internetowej szkoły i tablicach informacyjnych.

  4. Przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej rozpoczyna się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka …”, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

   

Postępowanie rekrutacyjne

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do kasy I

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenia - oddział przedszkolny